II. JÁNOS PÁL IDŐSEK OTTHONA

Intézmény elérhetőségei

4326 Máriapócs, Kossuth út 32-44.

E-mail: mariapocsidosekotthona@szlgsz.hu

 

Intézmény vezetője és elérhetőségei

Lőw Gábor

Tel.: +36 42 385 499

Mobil: +36 30 363 0620

Nővérhívó: +36 30 363 0090

 


 
 1. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA
 2. János Pál Pápa Idősek Otthona vegyes profilú intézmény, melynek keretén belül idősek tartós bentlakásos elhelyezését, demens betegek elhelyezését és átmeneti ellátást biztosít, emellett Nyírbátor kistérség területén gondoskodik a szociális étkeztetésről.

Idősek Otthona:

Az intézményben napi 24 órás szolgálat működik, a szükséges tárgyi feltételekkel.

Az intézmény rendelkezik:

 • éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás),
 • személyi tisztálkodásra,
 • étkezésre,
 • az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (társalgó,  könyvtár,  foglalkoztató, imaterem, szauna),
 • mentális gondozásra,
 • egészségügyi ellátás céljára (rendelő),
 • gondozási egységenként legalább 20 m2 alapterületű közösségi együttlétre,
 • látogatók fogadására szolgáló helyiségekkel.

A szolgáltatás célcsoportja a napi 4 órát meghaladó vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő személyek, akiknek ellátása más módon nem oldható meg.

Az Idősek Otthonába az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, de meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az Időskorúak Gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást nyújt.

Az Idősek Otthonán belül külön gondozási egységben kerül ellátásra az a személy, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos korképet állapít meg.

A demencia orvos-szakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak.

Az intézmény törekszik arra, hogy a demenciával küzdő idős ember szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, boldogan élje életét, érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon.

Az intézményben külön gondozási egységben kerülnek elhelyezésre azon ellátottak, akiknél a hatályos jogszabályoknak megfelelően szakvéleménnyel igazoltan demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapítanak meg.

Az intézmény igyekszik szolgáltatásait úgy megszervezni, hogy az ellátást igénybe vevők jogai, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogai ne sérüljenek.

Törekszik egy biztonságos környezet kialakítására, ez a szempont a demens ellátásban a figyelem előterében áll, zárt udvarrésszel biztosítja a biztonságos mozgásteret. Kényelmes társalgó biztosít helyet szervezett foglalkozások számára. Az itt található nővérpult segíti a mentálisan hanyatló idősek gondozását.

Egyéni gondoskodás során minden egyes személynél előtérbe kerül, hogy mi segíti őt a térben és időben való eligazodásra. Az intézmény törekszik olyan ingerkörnyezet biztosítására , amely több érzékszervi csatornán keresztül stimulál, így próbálja elkerülni, hogy ingerszegény környezetben éljenek a gondozottak.

Az autonómia és cselekvési mozgástér biztosítása kiemelt helyet foglal el. A környezet kialakítása olyan, amely a demenciával küzdő személynek kiszámítható, például a szükséges tárgyak, eszközök jól elérhetők.

Az Intézményben mozgásterapeuta munkaidejének egy részében rendszeres mozgást, tornát biztosít a fizikai erőnlét megtartása érdekében. Mentálhigiénés munkatárs s a foglalkoztató szakember segít a meglévő képességek szinten tartásában.

A demens betegekkel való foglalkozás során, olyan tevékenységeket biztosít, melyek megfelelnek a még meglévő képességeinek és kellő sikerélményt is jelentenek számukra. A jó foglalkozás segít a napot tevékennyé és kulturálttá tenni. Pozitív érzéseket ad, segít a képességek megőrzésében, segíti a kommunikációt és a közösségbe integrál.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az ellátást igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. A bentlakásos intézményben folyó ápolási tevékenység alatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet kell érteni.

Biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, meleg vízszolgáltatást.

A bentlakásos intézmény az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Az intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, gyógyszereinek, gyógyászati segédeszközeinek mindenkori szakmai rendeletben meghatározottak szerinti biztosításáról.

Alapfeladatokat meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat /pl. gyógyfürdő, pedikűr, fodrászat, kozmetika, masszőr/, amelyért a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű díj kérhető.

Az intézmény gondoskodik az ellátott és hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről, illetve az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségeinek érvényesítéséről és jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.

Az intézmény épülete a város központjától 300 méterre található, így az elérhetősége, megközelíthetősége optimális. Az intézmény építészeti kialakítása is olyan atmoszférát teremt a lakók számára, hogy biztosítja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét.

Az épület korszerűen kialakított struktúrája eleve lehetőséget ad egyrészt a közösségi tevékenységek, másrészt pedig az élethez szükséges intimitás megéléséhez. A közösségi helyiségekben illetve a lakószobákban az akadálymentes közlekedés biztosított.

Az egy és két,- illetve háromágyas lakószobák mindegyike rendelkezik fürdőszobával, ezekben szintén biztosított az akadálymentes közlekedés. Minden helyiségben az idős emberek igényeit figyelembe vevő, igényes, átgondolt bútorzat (szék, asztal, mini konyha található).

Minden szobában biztosított a kábel-TV, telefon használata. A közösségi helyiségekben külön térítés nélkül használható a számítógép, az Internet és a televízió. A lakókat, vendégeket barátságosan berendezett közösségi terek várják.

Az épületben megtalálható a kápolna, melynek a vallás gyakorlása, a heti rendszerességgel tartott Isten tisztelet ( Görög, római, református), a hitélet szempontjából jelentős szerepe van. Az intézmény fekvőbeteg ellátottai számára is lehetőség van igény szerint, gyónásra és áldozásra.

 Könyvtár biztosít szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. Tornaterem áll rendelkezésre a fizikai állapot szinten tartása, az állapot romlás megakadályozása, illetve a gyengült szervezet funkcióinak helyreállítására. A társalgók lehetőséget biztosítanak a foglalkozásoknak (kézműves foglalkozások, dalkör, készségfejlesztő játékok), közös beszélgetéseknek és a televízió nézésnek. Az egyéni igények kielégítésére vásárlási lehetőség biztosított heti egyszer bevásárló lista készítése után, a kijelölt szakmai dolgozó bevásárol a szükségleteknek megfelelően. Az intézményben igényeknek megfelelően előzetes felmérés alapján egyéb szolgáltatások (fodrász, pedikür..stb) igénybevételére van lehetőség.

Szociális étkeztetés:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel az étkeztetést nem képesek biztosítani, különösen

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetést a törvényi feltételek figyelembe vételével  a Nyírbátori kistérséghez tartózkodó személyek vehetik igénybe.

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézmény fenntartója vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.

 

 
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Weboldal készítés