SZENT ANNA ÉS SZENT SIMEON GÖRÖGKATOLIKUS IDŐSEK OTTHONA

Intézmény elérhetőségei

Cím: 4972. Gacsály, Petőfi út 29.

E-mail: fehergyarmatszockozp@szlgsz.hu

 

Intézmény vezetője, elérhetősége

Pappné Nagy Tünde  

Tel: +36 30 470 4019


A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 2012. január 1-től vette át az Idősek Otthona fenntartását, Gacsály Község Önkormányzatától.

Az intézmény otthont teremt elsősorban azoknak az időskorúaknak és azon, betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem tudó 18. életévet betöltött személyeknek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, ugyanakkor a napi gondozási szükségletük meghaladja a 4 órát. Lényeges szempont lehet, hogy nincs hozzátartozója, vagy családtagja napi munkája révén nem tudja megoldani az arra rászoruló családtagja gondozását. Az intézmény ellátási területe Magyarországra terjed ki.

Az intézmény küldetése, hogy olyan szervezetet hozzon létre, amely az emberi élet értéke és méltósága figyelembe vételével működjön. A lakók biztonságban, megbecsülve, önálló személyiségként, de mégis közösségben éljen.

Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít. A teljes körű ellátás magában foglalja az otthonban élő lakók napi legalább háromszori étkezését, ruházattal, textíliával való ellátását, mentális gondozását, foglalkoztatását, egészségügyi ellátását. Célunk, hogy lehetőség szerint a családdal együtt munkálkodva alakítsunk ki egy családias otthont, ahol lehetőség szerint ne érezze olyan erősen korábbi életszakaszának hiányát.

Az Idősek Otthona a település centrumában helyezkedik el. Az ellátottak elhelyezése 3 illetve 4 ágyas szobákban történik. A szobákban heverők, asztal, szék, éjjeli szekrény, fali polc és ruhás szekrény szolgálja az ellátott kényelmét. A személyes tárgyak bevitele és használata a berendezések befogadóképességének mértékében engedélyezett, illetve lehetséges.Az épületben lévő szobák komfortfokozata hasonló, az átlagot meghaladó minőségű ellátásra intézményünkben nincs lehetőség. Intézményünkben 16 idős él, akiknek mindennapjait az intézményvezető, 7fő szociális gondozó, 1 fő szociális segítő, 1 fő lelki vezető segíti. Gondozottaink idős, beteg rászoruló férfiak és nők. Az intézmény koedukált.

Az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat, tevékenységeket az 1993. évi III. tv. és a kapcsolódó rendeletek szabályozzák.

Ennek megfelelően intézményünk a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára:

 • Fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására.
 • Az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi kórházi ápolás megszervezését. 
 • A pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira.
 • A foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat. 
 • Az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz az egyéni szükségleteihez, speciális helyzetének, állapotának megfelelően jusson hozzá.

A szolgáltatás igénybevételére a Szt. 132. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében a következő szabályokat alkalmazzuk.

A Szt. 93. § (1) bekezdése értelmében  „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. ”

A szolgáltatást megelőzően az Idősek Otthonának intézményvezetője és mentálhigiénés munkatársa elvégzi a kérelmező esetében a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. Rendelet – továbbiakban rendelet – 4-9. §-aiban előírt előgondozás szakaszát.

 

Az ellátás igénybevételének módja: 

Az intézménybe történő felvételekről az intézményvezető dönt, a következő eljárási szabályok szerint:

 • kérelem alapján (szóban, vagy írásban, (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés),
 • orvosi igazolás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI.24.)  SzCsM rendelet 1.számú melléklet I. rész)
 • szakvélemény demens személyek ellátása esetén (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ (5) bekezdés /bentlakásos intézményi ellátás esetén az orvos szakértői szerv vagy a Pszichiátriai /Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum  vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvélemény/, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 84/A. § (1) bekezdés;
 • gondozási szükséglet vizsgálat (Szt. 68/A.§, 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pont, 3. sz. melléklete szerinti Értékelő adatlap, 4. számú melléklete szerinti igazolás a gondozási szükséglet vizsgálatról.)

Amennyiben az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése alapján egyéb körülmény alapján megalapozott a gondozási szükséglet, akkor a következő igazolásokat kell az igénybe vevői iratanyagba csatolni:

 • Demens igénybe vevő esetében: a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatának igazolása céljából, az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiadott szakvélemény,
 • egyedül élő, nyolcvan év feletti igénybe vevő: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata,
 • az igénybe vevő hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közművel vízellátás vagy közműves villamos energia –ellátás nélküli ingatlan: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata + települési önkormányzat jegyzőjének igazolása az ingatlan minőségéről
 • hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő igénybevevő: az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata, 
 • fogyatékossági támogatásban részesülő igénybevevő: az orvos szakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának – önkiszolgálási képesség hiányát megállapító – szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata,
 • I. rokkantsági  csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesülő igénybevevő: a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.
 • Az igénybe vevő munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett: az orvos szakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának – önkiszolgálási képesség hiányát megállapító – szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata.

Feladatunk a keresztény pozitív, optimista életszemléletet közvetítése, amely reményt és méltóságot ad az emberi élet utolsó szakaszában is. A különböző gondozási, ápolási módszertanokat úgy alkalmazzuk, hogy a gerontológia eszközei a szeretetteljes közeg, a külső családi kapcsolatok – az ellátott számára megelégedettséget jelentő - megfelelő egyensúlyi állapotot alakítsanak ki. 

A görögkatolikus szellemiségű gondozás szakmai alapelvei az idősek ellátásában: 

 • az idős őrizze meg emberi méltóságát, kapjon személyre szabott segítséget;
 • továbbra is integrált és fontos tagja legyen a közösségnek, környezetnek, amelyben él;
 • korának megfelelő szükségleteit – orvosi ellátás, gerontológiai kezelés – kapja meg; 
 • mentális gondozásban részesüljön; kapjon lelki-szellemi táplálékot, gondoskodást, s amennyiben vallásos, és igényli, kapjon segítséget annak gyakorlásában.

Az intézmény az ellátást igénybevevő részére a meglévő képességek fejlesztése, fenntartása érdekében foglalkoztatásokat szervez. 

Fizikai foglalkoztatások keretében az intézményen belül a személyi és környezeti higiénia megtartása, a fizikai állapot megtartását elősegítő mozgások. A szellemi-, kulturális- szórakoztató foglalkozások keretében történő kézimunkázásnak, kirándulásnak, olvasásnak stb. is fontos szerepe van.

A foglalkozások szervezésében fontos a rendszeresség és az intézmény lakóinak a véleménye. A foglalkozások önkéntesek. Egész évben az évszakoknak és ünnepköröknek megfelelően történnek a foglalkozások, igénybe véve az intézmény lelki vezetőjének segítségét is. Pl. tavasz: húsvéti időszak előkészítése, tojásfestés, üdvözlőlapok készítése, ének tanulás; nyár: kirándulások, gyógyfürdő látogatások, városi séták, kiállítás és múzeumlátogatások, rendezvények látogatása; ősz: kézimunkakör, irodalmi délutánok, felolvasások, látogatások; adventi, karácsonyi készülődés, díszítés, díszek, üdvözlőkártyák készítése, mézeskalácssütés.

Intézményünkben a lakók mentális ellátása ugyanúgy fontos, mint az ápolói, gondozói feladatok, ezért az egyéni, és csoportos foglalkozások szervezésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Az Intézmény biztosítja az ellátott számára a beilleszkedés elősegítését, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését, az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitásának fenntartását, megőrzését. Fontos a meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása, a hanyatlás megelőzése.

A közelmúlt legnagyobb rendezvénye 2015. december 16-án a Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ által megrendezett karácsonyi ünnepség volt, amelyen a Szent Anna Idősek Otthonának lakói minden évben nagy szeretettel vesznek részt.

Intézményünkben minden ellátottunkat felköszöntjük születés,- illetve névnapja alkalmából.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Szent Simeon Görögkatolikus Idősek Otthona 2018.augusztus 6-án nyitotta meg kapuját a Szent Anna Görögkatolikus Idősek otthona telephelyeként, mely Gacsályban a Széchenyi út 22 szám alatt található. A teljesen felújított, szép intézmény 15fő befogadására szolgál. Az új intézményben egy darab egyágyas, két darab kétágyas, két darab háromágyas és egy darab négyágyas szoba áll rendelkezésre.
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Weboldal készítés