Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ

Információk: 

Intézmény elérhetőségei

Cím: 4900. Fehérgyarmat, Vörösmarty u. 1.

4 kistérségben biztosítunk házi segítségnyújtást, étkeztetést, melyek a következőek: Fehérgyarmat, Csenger, Vásárosnamény, Mátészalka.

E-mail: fehergyarmatszockozp@szlgsz.hu

 

Intézmény vezetője, elérhetősége

Pappné Nagy Tünde  

Tel: 44/708-051, 30/470-4019


Tevékenységek: 

A Szociális Szolgáltató Központ étkeztetést 170fő részére , 663 fő részére házi segítségnyújtást, 27 fő részére idősek nappali ellátását nyújtó szociális intézmény.

Intézményünk szolgáltatásaiban szeretetteljes ellátásra, ápolásra, gondozásra törekszünk, amely a fenntartó egyik alapértéke. Az intézményben célunk az ellátottak emberi méltóságának megerősítése, felelős, személyre szabott ápolásuk, gondozásuk megszervezése, amelyhez jogi szabályozási keretet ad a Házirend és az ellátottakkal kötött megállapodás.

Az intézmény ellátását igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátásra. 

Az általunk biztosított szolgáltatásokat oly módon végezzük, hogy figyelemmel legyünk az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok és keresztény erkölcsi normák maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel:

 1. az élethez, emberi méltósághoz,
 2. a testi épséghez,
 3. a testi-lelki egészséghez való jogra

A fenntartó döntése alapján a szociális étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.

 

Étkeztetés feladata:

A szociális étkeztetés során a napi egyszeri meleg étel biztosítása az ellátás központi eleme.

Szociális étkeztetés keretében azoknak az egyedül élő rászorulóknak, akik étkeztetésüket önmaguknak, vagy eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk,pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük,
 • hajléktalanságuk

miatt, napi egyszeri meleg étkezési lehetőséget biztosítunk.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel – helyben történő elfogyasztással, elvitellel vagy lakásra szállítással. Intézményünk az ebéd helyben fogyasztást és lakásra szállítását vállalja fel. Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer mennyiségét, nyersanyag-, energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit jogszabályi előírásnak megfelelően alakítják. Ezt a szolgáltatást munkanapokon biztosítjuk ellátottainknak.

 

Házi segítségnyújtás feladata:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, 
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, 
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. 

 

Idősek klubja feladata:

 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Az intézménybe kerülés feltételei: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az ellátás írásban kérelmezhető.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy az ellátásra vonatkozó igényt, előterjesztésének napján nyilvántartásba veszi.

Az Szt. 94/C § (1) bek-e szerint az ellátás igénybevételének megkezdése előtt egyházi fenntartású szolgáltató esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy és az ellátást igénylő (ill. törvényes képviselője) írásban megállapodást köt. A megállapodás megkötésére a fenntartó nevében az intézményvezető jogosult. A megállapodásban megjelölt időponttól kezdve történik a megjelölt szolgáltatása biztosítása. A megállapodást két – gondokság alatt álló ellátott esetén három - példányban szükséges megkötni.


Speciális kínálat: 

Feladatunk a keresztény pozitív, optimista életszemléletet közvetítése, amely reményt és méltóságot ad az emberi élet utolsó szakaszában is. A különböző gondozási, ápolási módszertanokat úgy alkalmazzuk, hogy a gerontológia eszközei a szeretetteljes közeg, a külső családi kapcsolatok – az ellátott számára megelégedettséget jelentő - megfelelő egyensúlyi állapotot alakítsanak ki. 

A görögkatolikus szellemiségű gondozás szakmai alapelvei az idősek ellátásában: 

 • önkéntesség: az igénybevétel senkire rá nem erőltethető, önkéntes segítségkéréssel kezdődik;
 • az idős őrizze meg emberi méltóságát, kapjon személyre szabott segítséget;
 • továbbra is integrált és fontos tagja legyen a közösségnek, környezetnek, amelyben él;
 • korának megfelelő szükségleteit – orvosi ellátás, gerontológiai kezelés – kapja meg; 
 • mentális gondozásban részesüljön; kapjon lelki-szellemi táplálékot, gondoskodást, s amennyiben vallásos, és igényli, kapjon segítséget annak gyakorlásában. 

Intézményünk lelki vezetésében 10 atya vesz részt. Időseink lelki-szellemi igényeikre válaszolunk oly módon, hogy vallási, hitbéli támogatást is adunk, tiszteletben tartva az erre irányuló igényeket, a hit gyakorlására vonatkozó egyéni döntést. Ha igény mutatkozik rá, ennek keretében lelki beszélgetést folytatunk, és Biblia olvasással segítjük elő az idős ember lelki egészségét.


Mindennapok: 

Intézményünkben igyekszünk biztosítani a szabadidő kulturált eltöltését. 

A programok között a kulturális és egyházi (búcsúk, zarándoklatok, lelki napok) rendezvényeken való részvétel, látogatás, kirándulások említhetőek.

Intézményünk folyamatosan szervez lelki napot időseink számára Máriapócsra, ahol lelkileg és szellemileg is feltöltődhetnek ellátottjaink.

A közelmúlt legnagyobb rendezvénye 2015. december 18-án megrendezett karácsonyi ünnepségünk volt, amelyen közel 400 fő vett részt. Nincs annál jobb érzés, mikor másoknak tudunk adni. Úgy érezzük karácsonyi műsorunkkal  sikerült ellátottainknak nagyon szép, meghitt pillanatokat szerezni.

Intézményünkben felköszöntjük a 90 év feletti időseinket, így köszöntöttünk már 90, 99 és 100 éveseket is.
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Weboldal készítés